Aktuelno

Bez promene politike Vlade i PKS nema kvalitetno organizovane proizvodnje za izvoz

Piše Milić Popović

Problemi sa malinom se ponavljaju svake godine s tom razlikom što ove godine hladnjačari nisu podlegli pritisku da otkupna cena bude 1,8€ jer su prošle godine mnoge firme morale da prodaju malinu znatno ispod cene koštanjna.

MalinaKrajnje je vreme da domaća proizvodnja, bar za artikle od većeg značaja, dobije odgovarajuće mesto u sistemu organizovanja države.Ne treba mnogo pameti da bi se znalo kako to treba uraditi, ali zato treba puno raditi na edukaciji, kako proizvodjača maline, tako i vlasnika hladnjača jer većina je nedoljno upoznata sa problematikom kako opstati na stranim tržištima.

Država je ta koja treba da stvori formalno pravni okvir za organizovanje privrednih subjekata koji učestvuju u lancu od proizvodnje do prodaje. Bez tog okvira svako je prinudjen da vuče na svoju stranu što ne vodi nikakvom pozitivnom rezultatu, već samo opštoj nesigurnosti i nepotrebnom gubljenju energije.

Ako podjemo logikom da je cilj svake proizvodnje plasman proizvoda na tržišti, onda i organizaciju svake proizvodnje treba prilagoditi tako da bude što efikasnija i konkurentnija, što se može postići samo cenom koštanja, kvaliteteom, marketingom i kontinuitetom.

U većini zemalja EU svaka važnija proizvodnja je organizovana u udruženja koja imaju sektore za rešavanje sledećih grupa problema:

– problemima proizvodnje-(kako proizvesti što jeftiniji i što kaliteniji proizvod);

– problemima prerade – -(kako ma najbolji način proizvesti proizvode za koje je tržište zainteresovano);

– službu marketinga – koja prati i istražuje tržište i na bazi tih saznanja daje instrukcije šta i koliko čega treba proizvesti, a takodje pravi i srednjeročna i dugoročna predvidjanja za dešavanja na tržištu.

Da bi jedno udruženje moglo da vrši ovu funkciju, ono mora da ispuni dva osnovna uslova, a to su:

– da ima svojstvo pravnog lica jer samo u tom sučaju, odluke donete na organima udruženja su obavezujuće za članove udruženja;

– da ima mesto u telu javnog prava, što znači da je to udruženje prihvaćeno od države kao nosilac posla i da ni jedna odluka neke institucije koja ima uticaj na uslove poslovanja tog udruženja ne može biti doneta pre konsultacije sa udruženjem. Na svaki zahtev udruženja upućen nekoj državnoj instituciji, ista je obavezna da odgovori u razumnom roku.

U ovako organizovanom udruženju stvoreni su uslovi da učesnici mogu da urede medjusobne odnose na najbolji način, kao i da svi članovi udruženja daju svoj doprinos osnovnom cilju udruženja: plasman proizvoda i zadobijanje što povoljnije pozicije na tržištu.

Pošto je jasno kako treba pristupiti rešavanju ovih problema,(ko ne zna može da vidi u svakoj državi EU), postavlja se pitanje zašto se to kod nas ne primenjuje iako imamo sve što je potrebno za kreiranje i realizaciju ove problematike a to su: Vladu, Privrednu komoru i proizvodnju.

Odgovor je takodje jasan: Vlada i PKS nisu pokazali zainteresovanost ovakvom načinu uredjivanja medjusobnih odnosa jer bi im to povećalo odgovornost i smanjilo blagodeti vlasti.

Sadašnjim Zakonom o PKS regionalne komore su izgubile staus pravnog lica, pa su kao takve nesposobne za stavranje strukovnih udruženja. U PKS postoje granska udruženja koja ne mogu da se efikasno bave rešavanjem privrednih problemaiz sledećih razloga:

– pojam “Grana“ je mnogo širok pojam sa puno raznorodnih problema;

– udruženja nemaju svojstvo pravnog lica pa prema tome nemaju ni odgovornost;

– udruženja nemaju vezu sa bazom već se radi o “odabranim“ ličnostima, a ne o predstavnicima koje su izabrali odgovarajući privrednici.Izbori za organe PKS ne ispunjavaju osnone principe demokratije;

Predstavnik PKS, G-din Prostran izjavi na TV da oni (PKS) ne podržavaju monoplsko ponašanje hladjačara!…

U Srbiji ima preko 300 hladnjača. Mnogi se izmedju sebe i ne poznaju, a medju onima koji se poznaju, mnogi medju sobom ne govore.Pošto su mnoge reči u našoj Srbiji,dugom upotrebom u pogrešnom smislu izgubile svoje pravo značenje, tako i više od trista hladnjačara postadoše monopolisti. Ne bi to ni bilo nešto posebno loše po hladnjačare što ih nazivaju “monopolisti“,jer su oni navikli i na ružnije atribute, da to nije rekao predstavnik PKS za koju može sa pravom da se kaže da je veliki monopolista i to iz sledćih razloga:

– Zakon o PKS donet je bez javne rasprave;

– Regionalnim komorama je ukinut status pravnog lica i oduzeta imovina;

– Članstvo u PKS je obavezno i pored toga što Ustav Srbije jemči svakome slobodu udruživanja kao i slobodu da ostane van sakog udruženja.

Iz napred navedenog nije teško zaključiti da bez promene politike Vlade i PKS nije moguće napraviti neki veći pomak u organizovanju domaćih proizvodjača.

Оставите одговор