Društvo Grad

ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ УЗ ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ДРВНЕ БИОМАСЕ

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАК”

С обзиром на то да је Јавно комунално предузеће за грејањеЧачакзадужено за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на територији града, менаxмент је сагледао могућност унапређења тренутног стања, кроз ESCO модел финансирања, који подразумева финансирање мера реконструкције из остварених енергетских уштеда и урадио Предлог пројекта јавноприватног партнерства за реконструкцију система даљинског грејања уз уговорну испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе.

Основ овог предлога пројекта је супституција економски неповољног фосилног горива у употреби, природног гаса, економски повољнијим и еколошки прихватљивијим, обновљивим извором енергије – дрвном биомасом. С обзиром на то да се Град Чачак налази у региону Западне Србије, који је богат шумом, коришћење биомасе, дрвне сечке, за потребе производње топлотне енергије је логичан избор и кад је реч о позитивном утицају на локалну економију, који би овакав пројекат донео – рекао је за наш лист Данко Ћаловић, директор ЈКП за грејање “Чачак”.

ESCO МОДЕЛ ФИНАНСИРАЊА

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут), уговореном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код два топлотна извора, у циљу смањења емисије штетних материја у ваздух, смањења трошкова производње топлотне енергије и повећања енергетске ефикасности без елемената концесије, у складу је са Законом о јавно приватном партнерству и концесијама, подсећа директор Данко Ћаловић и додаје:

Јавно комунално предузеће за грејање “Чачак” има обавезу да прати захтеве законодавца у погледу енергетске ефикасности, заштите животне средине, ефикасног управљања производним системом, као и аутоматизације производног система, а све у циљу адекватне испоруке топлотне енергије са минималним трошковима. У овом тренутку, у свим својим топлотним изворима, предузеће производи топлотну енергију сагоревањем фосилних горива, и то: природног гаса, мазута и лож уља. Наведена фосилна горива, а нарочито мазут и донекле лож уље, емитују значајне количине штетених материја, за разлику од дрвне биомасе, као обновљивог извора енергије. По тренутним ценама енергената, фосилна горива, нарочито лож уље, су и знатно скупљи извори енергије од дрвне биомасе. Топлана је сагледала могућност унапређења тренутног стања кроз ESCO модел финансирања, који подразумева финансирање мера реконструкције из остварених енергетских уштеда, што би се реализовало кроз модел јавно-приватног партнерства.

За реализацију пројекта јавно-приватног партнерства ЈКП за грејање и Град Чачак не треба да издвоје буxетска средства у изворе топлотне енергије, односно, финансирање целокупне инвестиције била би обавеза заинтересованог приватног партнера. Према речима нашег саговорника, заинтересовани приватни партнер би, такође, прихватио све техничке и финансијске ризике пројекта, те гарантовао стабилну производњу топлоте за потребе свих прикључених корисника, кроз уговорни период од оптималних 30 година.

– Топлана не може сама да инвестира у супституцију енергената, односно, изградњу и реконструкцију дела топлотних извора за производњу топлотне енергије, с обзиром на то да није у могућности да из новчаних прилива из редовног пословања покрије трошкове инвестиција, а ново задужење код банака би јој нарушило ликвидност. Предложени пројекат би подразумевао изградњу две котларнице на биомасу у оквиру две локације постојећих топлана, у “Градској топлани” и “Љубићки кеј”. Постојећи котлови на гас би остали као подршка систему и производили би топлотну енергију у хладнијим данима. Новоизграђеним деловима котларнице би управљао приватни партнер и испоручивао уговорену количину топлотне енергије за потребе ЈКП “Чачак” – објашњава Ћаловић и напомиње да би пројекат генерисао и уштеде у буxету ЈКП “Чачак”, које ће у односу на ранији период износити око 10 одсто, док ће најављене промене у цени енергената створити уштеде, које ће се кретати на значајно вишем нивоу.

Топлана Љубићки кеј

ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Реализација овог пројекта је у јавном интересу, јер доприноси решавању постојећих потреба од јавног значаја и проблема у начину снабдевања топлотном енергијом јавних објеката.

Имплементација овог пројекта ће допринети повећању сигурности снабдевања јавних и стамбених објеката топлотном енергијом за потребе грејања, унапређењу термичког комфора, смањењу трошкова за производњу топлотне енергије, редукцији емисије штетних гасова у животну средину услед преласка на еколошки прихватљив енергент – дрвну биомасу, као и повећању стандарда локалних заједница и већем привредном расту, јер је реч о локалном ресурсу и локалном расположивом раду. Чињеница да је потрошња енергије у Србији два пута већа, него у ЕУ, да поседујемо, углавном, застарела енергетска решења, те мали степен коришћења еколошки прихватљивих извора енергије, такође, говоре у прилог да је реализација овог пројекта од јавног интереса. Важно је имати у виду и да би се овом заменом енергената, остваривала и замена увозних енергената домаћим и то, пре свега, локалним енергентом. То би битно смањило дефицит, који локлана заједница и држава имају када је реч о увозу енергената и подигао би енергетске и друге нивое безбедности државе – закључио је Данко Ћаловић.

Иначе, Јавно предузеће “Србијашуме” гарантовало би за потребне количине енергената, била би обезбеђена и банкарска гаранција у висини трошкова снабдевања у периоду од шест месеци, а уколико престане да ради или промени делатност – постројење прелази у својину Града. Наравно, Скупштина Града Чачка ће донети коначну одлуку о реализацији овог пројекта кроз јавну набавку за приваног партнера.

Нела Радичевић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.