прасе, свиња
Selo

Мере које је неопходно да узгајивачи свиња поштују

Најновије решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину о проглашењу заражених и угрожених подручја АКС на територији града Чачка.

На жалост, уместо да се смањују, територије које се сматрају зараженим и угроженим се шире и готово свакодневно се врши еутаназија сумњивих грла. У прилогу се у склопу Решења о проглашењу заражених и угрожених подручја налази и списак мера које је неопходно да узгајивачи свиња поштују.

прасе
прасе

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ Управа за ветерину 

Број: 323-02-00007/2023-05/168 Датум: 25.08.2023. године Београд 

На основу члана 63. и 64. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, број: 91/05, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 -др. закон), члана 5. 9, 10. и 11. Правилника о мерама за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести афричка куга свиња („Сл. Гласник РС“ бр. 32/2010), Наредби о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у Републику Србију („Сл. гласник РС“ бр. 6/2019, 58/2019 и 65/2023), (у даљем тексту: Наредба), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05 и 101/07, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) и Решења о овлашћењу министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр: 119-01-4/36/2022-09 од 28.12.2022. године, в.д. директора Управе за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, доноси: 

РЕШЕЊЕ 

I. Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Чачак, град/општина Чачак, Моравички управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељена места: Чачак, Љубић, Коњевићи, Кулиновци и Лозница која су већ била проглашена угроженим подручјем и на територији града/општине Чачак, Моравички управни 

округ. 

II. Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Чачак, град/општина Чачак, Моравички управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељена места: Прељина, Трнава, Атеница, Виљуша, Јежевица, Бањица, Доња Трепча, Балуга (Љубићка), која су већ била проглашена угроженим подручјем и насељена места Прислоница, Соколићи, Ракова, Милићевци, Вранићи, Трбушани, Пријевор, Бељина, Паковраће, Парменац, Придворица, Јездина на територији града/општине Чачак, Моравички управни округ. 

Насељена места: Заблаће, Балуга (Трнавска), Доња Горевница, Вапа, Станчићи, Мојсиње на територији општине Чачак Моравички управни округ, која се налазе у подручју од 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Чачак, град/општина Чачак, Моравички управни округ, а која су већ проглашена зараженим подручјем, остају и даље заражено подручје и спроводе се мере у складу са донетим решењем. 

III. Ловиште „Јелица“ установљеном на територији града/општине Чачак, Моравички управни округ проглашава се подручјем високог ризика од заразне болести афричка куга свиња спроводе се све мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/2019 58/2019 и 65/2023) и посебним прописом. 

IV На ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња спроводиће се следеће мере: 

1) Еутаназија свих свиња на зараженом газдинству, без одлагања, под надзором ветеринарског инспектора; нешкодљиво уклањање лешева угинулих и убијених свиња и спровођење свих других мера на зараженом газдинству у складу са посебним прописом; попис свих газдинстава на којима се држе и узгајају свиње, ажурирање регистра свиња на газдинству, у што краћем року, а након завршеног пописа газдинстава, вршиће се обележавање и регистрација необележених свиња, под надзором ветеринарског инспектора; 

2) Забрана премештања и превоза свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно по путевима на газдинству, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Наведена забрана се не примењује 

ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама без истовара или заустављања. Од наведене забране може да се одступи када се свиње за клање допремају изван зараженог подручја у кланицу која се налази у зараженом подручју на хитно клање; 

3) Чишћење, дезинфекција и по потреби дезинсекција, што је пре могуће након контаминације, камиона, других возила и опреме који се користе за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (као што су лешеви, сточна храна, стајњак и друго). Камион или возило, који су употребљени за превоз свиња не смеју да напусте заражено подручје док се не очисте и дезинфикују и док их ветеринарски инспектор не прегледа и поново одобри за превоз; 

4) Забрана уласка и изласка других домаћих животиња на и са газдинства без одобрења ветеринарског инспектора; 

5) Пријављивање ветеринарском инспектору, без одлагања, сваке оболеле или угинуле свиње са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања; 

6) Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињаског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца; 

7) Забрана премештања свиња са газдинства на коме се држе док не протекне најмање 40 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, по потреби и дезинсекције заражених газдинства. Након 40 дана, у складу са посебним условима ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са газдинства, како би се превезле директно у: 

– кланицу, на хитно клање, ако је могуће у зараженом или угроженом подручју, 

– објекат за нешкодљиво уклањање лешева или одговарајуће место где се свиње одмах уништавају, а њихови лешеви нешкодљиво уклањају под надзором ветеринарског инспектора, 

– друге објекте који се налазе у зараженом подручју, у посебним случајевима; 

Ветеринарски инспектор може да одобри да се свиње превезу директно у кланицу под условом да: 

се обавести ветеринарски инспектор одговоран за кланицу о упућивању свиња и да се по приспећу свиња у кланицу о томе обавести ветеринарски инспектор који је одобрио упућивање свиња на клање; 

– се по доласку у кланицу свиње држи и кољу одвојено од других свиња; 

– ветеринарски инспектор током анте и пост мортем прегледа који се обавља на кланици не установи симптоме који указују на афричку кугу свиња. Месо мора да се пошаље тако да се пошиљка запечати пре отпреме и остане запечаћена током превоза; 

– се свежо месо свиња преради или обележи специјалном ознаком и обради одвојено у објектима које за ту сврху одреди министарство; 

Када мере због нових жаришта трају дуже од 40 дана па је због тога угрожена добробит животиња или су се појавили други проблеми у држању свиња на захтев власника, ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са неког газдинства у зараженом подручју у складу са посебним прописом. 

7a) Ветеринарски инспектор може да одобри клање свиња на газдинству за сопствене потребе у зараженом подручју, на захтев власника/држаоца свиња у складу са посебним прописом и под следећим условима: 

Да је власник газдинства у зараженом подручју који има намеру да изврши клање свиња ради производње меса за сопствене потребе, најавио најмање 24 часа раније клање ветеринарској организацији која спроводи Програм мера здравствене заштите животиња у зараженом подручју на којем се газдинство налази; 

Да су обезбеђене потребне биосигурносне мере приликом клања свиња (место клања на ограниченом простору, чишћење и дезинфекција, услови за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла на газдинству и мере спречавања преношења и изношења потенцијално инфективног материјала); 

Да се клање свиња врши уз присуство ветеринара из надлежне ветеринарске организације који ће потврдити да су свиње намењене за клање искључиво здраве животиње које не показују никакве симптоме болести, што је еквивалентно анте мортем прегледу животиња на кланици; 

клање. 

Да је ветеринарски инспектор обавештен од стране ветеринара да су испуњени сви потребни услови за 

Пре клања на газдинству, доставиће се узорак у лабораторију ради дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Изузетно, уколико из објективних разлога није могуће узорковати, доставити или обрадити узорке анте мортем (крв живих животиња), може се дозволити клање на газдинству уз узорковање пост мортем. 

Месо свиња закланих на газдинству за сопствене потребе не сме се користити нити отуђивати и мора 

остати на газдинству до добијања резултата дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Уколико је резултат негативан, ветеринар ће власнику/држаоцу свиња дозволити коришћење меса и то томе обавестити надлежног ветеринарског инспектора, а ако се добије позитиван резултат на Афричку кугу свиња поступиће се у складу са посебним прописима. 

8) Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у зараженом подручју; 9) Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у зараженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња укључујући и обавезно држање свиња у ограђеном објекту/ простору, односно забрану држања свиња на отвореном; 

10) Забрана употребе помија у исхрани свиња; 

11) Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести; 

12) Држање свих свиња на газдинству у затвореним објектима, осим одређених врста свиња које захтевају посебне услове држања у ограђеним просторима, а ради спречавања контакта са свињама са других газдинстава и/или дивљим свињама; 

12 а) Убијање свиња уколико се држе слободно (на испаши), односно уколико се не испуњавају услови из подтачке 12) тачке IV овог решења; 

13) Забрана поновног насељавања свиња на газдинствима на којима је извршена депопулација у периоду трајања мера на подручју проглашеним зараженим од афичке куге свиња код домаћих односно дивљих свиња. 

V На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере: 1) Попис свих газдинстава на којима се држе свиње; 

2) Обележавање и регистрација свих необележених свиња; 

3) Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја на хитно клање у кланицу која се налази у угроженом подручју; 4) Чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (нпр. лешеви, храна за животиње, стајњак и друго), што је пре могуће након контаминације. Превозна средства коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно очишћена и дезинфикована; 

5) Забрана уласка и изласка на газдинство и са газдинства свим животињама, без одобрења ветеринарског инспектора; 

6) Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињаског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца; 

7) Пријава ветеринарском инспектору, без одлагања, свих оболелих или угинулих свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања; 

8) Забрана премештања свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог газдинства, у складу са посебним прописом; 

9) Клање свиња на газдинству за сопствене потребе у угроженом подручју врши се у складу са подтачком 7а, тачка IV овог решења; 

10) Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у угроженом подручју; 

11) Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у угроженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња. 

12) Забрана употребе помија у исхрани свиња; 

13) Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести; 

14) Држање свих свиња на газдинству у затвореним објектима, осим одређених врста свиња које захтевају посебне услове држања у ограђеним просторима, а ради спречавања контакта са свињама са других газдинстава и/или дивљим свињама; 

14 а) Убијање свиња уколико се држе слободно (на испаши), односно уколико се не испуњавају услови из 

подтачке 14) тачке V овог решења. 

ce: 

VI Мере на зараженом и угроженом подручју примењују се у складу са посебним прописом, најмање док 

Не обави чишћење, дезинфекција, а по потреби и дезинсекција последњег зараженог газдинства; Свиње на газдинствима не прегледају и лабораторијски не испитају, односно док се не спроведе узимања узорака и тестирање којим се омогућује искључивање вируса афричке куге свиња на предметним газдинствима. Период трајања мера забране и ограничења у зараженом и угроженом (рестриктивном) подручју који износи 40 дана од последњег случаја АКС, може се скратити у складу са посебним прописом, односно у складу са Наредбом, ако се ове мере односе на фарме затвореног типа у рестриктивном подручју, на основу процене ризика, у складу са резултатима молекуларних испитивања и клиничких прегледа и ако су спроведене мере контроле и надзора на АКС на фарми затвореног типа. Овај период трајања мера забране и ограничења промета свиња на фармама затвореног типа не може бити краћи од 15 дана, односно трајања периода мониторинга/надзора на АКС у складу са прописима и стандардима Европске уније и WOAH. 

Ако се ово одступање у трајању мера примењује на премештање и упућивање свиња са фарме затвореног типа на друга газдинства или у кланицу за време трајања мера у зараженом и угроженом подручју на којем се фарма налази, по приспећу на друго газдинство или на клање у зараженом и угроженом подручју или изван њега, газдинство или кланица приспећа се ставља под службени надзор у истом периоду од најмање 15 дана након пријема пошиљке. 

Период трајања мера забране и ограничења промета свиња који не може бити краћи од 15 дана, може се применити и у каналисаним контролисаним системима производње, на основу процене ризика, у случајевима када се одређене фазе производње спроводе према унапред утврђеном плану, односно када се свиње допремају и отпремају са/на фарме/газдинства у циљу завршетка јединственог производног циклуса. 

Оваква газдинства/фарме у каналисаном системима производње могу се сматрати фармама затвореног типа и стављају се под службени надзор за време трајања производног циклуса. 

Образложење Дана 25.08.2023. године, НКЦ Управи за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије пријављена је од стране РКЦ Краљево/надлежне ветеринарске инспекције Моравичког управног округа, појава заразне болести афричка куга свиња код домаћих свиња на газдинству ИД 746061000269 у насељеном месту Чачак, град/општина Чачак, Моравички управни округ а на основу извештаја о извршеном дијагностичком испитивању Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“ из Краљево број: 8613 од 24.08.2023. године, па је на основу наведеног, решено као у диспозитиву овог решења. Ово решење је коначно у управном поступку.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.