G.Milanovac Region

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

На основу члана 14. Одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Миланoвац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2016) и Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2022. годину („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2021), Општинска управа општине Горњи Милановац, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

I – ОБИМ СРЕДСТВА КОЈА СЕ РАСПОРЕЂУЈУ КОНКУРСОМ

Јавним конкурсом биће расподељена наменска средства буџета Општине Горњи Милановац у износу од укупно 28.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма из области спорта локалним спортским организацијама.

Програми се финансирају под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Горњи Милановац постигну намеравани резултати.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% од укупне суме средстава буџета општине предвиђених за финансирање програма у области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Горњи Милановац морају односити по правилу најмање 15% на активности повезане са спортом деце.

II – ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ могу бити искључиво спортске организације у статусу правног лица које:

 1. су регистроване у складу са Законом;
 2. су уписане у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако законом није другачије одређено;
 4. имају седиште на територији општине Горњи Милановац;
 5. су директно одговорне за припрему и извођење програма;
 6. су претходно обављале делатност најмање годину дана;
 7. испуњавају законом прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 9. располажу капацитетима за реализацију програма.

III – КАО НЕДОЗВОЉЕНЕ ОДБАЦИЋЕ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСИЛАЦА који:

 1. су у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. имају блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и
 3. пребацивања буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и
 4. су у последње две године, правноснажном одлуком, кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

IV- ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Подносиоци могу конкурисати за финансирање годишњих програма при чему предлог програма мора да садржи детаљне податке о:

 1. носиоцу програма;
 2. области у којој се остварује програм;
 3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 6. буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном;
 7. временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна)начин праћења реализације програма и процена резултата.

V – КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА:

Одобриће се они програми који:

 1. доприносе остварењу потреба и интереса грађана у области спорта у општини Горњи Милановац у складу са чланом 2. Одлуке о финасирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Миланoвац,
 2. су од интереса за општину и реализује се на територији општине, осим програма припрема и учешћа на спортским такмичењима;
 3. имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта општине;
 4. чија реализација је планирана у текућој години.

VI– НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:

Пријава се подноси на обрасцу (ОГМ1) Општинској управи општине Горњи Милановац у три примерка, закључно са 31.01.2022. године, читко попуњена ћириличним писмом (откуцана или одштампана) уз коју се прилаже обавезна документацијау једном примерку:

 1. Годишњи програм за 2022. годину са одлуком надлежног органа подносиоца којом је одобрен,
 2. Копија решења АПР о упису спортске организације у регистар, са свим променама
 3. Извештај о утрошку наменских средстава опредељених спортској организацији у 2021. години.

Изјава да не постоје препреке из става III Конкурса која је саставни део обрасца за пријаву (ОГМ1), мора бити потписана и оверена печатом, од стране овлашћеног лица.

Пријава са прилозима подноси се у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 2022 – НЕОТВАРАТИ“, препоручено поштом на адресу Таковска 2, 32300 Горњи Милановац или предајом на писарници Општине.

VII – СТРУЧНА ОЦЕНА ПРОГРАМА И ОДЛУЧИВАЊЕ

Одлуку о одобравању програма доноси Председник општине, на основу достављеног писаног и образложеног предлога посебне Комисије, која врши стручни преглед и оцену поднетих програма.

На званичној интернет страници општине Горњи Милановац објављује се:

 • извештај о поднетим предлозима годишњих програма са траженим износом средстава;
 • извештај о поднетим предлозима годишњих програма са износом одобрених средстава;
 • годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма.

Са носиоцем одобреног програма, Председник општине закључује уговор о финансирању, чији саставни део чине одобрени програм и финансијски план носиоца.

Носилац програма коме за реализацију буду одобрена мања средства од тражених, обавезан је да, најкасније у року од 8 дана од позива, усклади програм и план са висином додељених средстава и достави их Општинској управи, у противном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора.

Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу програма.

VIII – ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ могу се преузети почев од 14.01.2022. године на званичној интернетпрезентацији Општине ГорњиМилановац(www.gornjimilanovac.rs), у секцији„КОНКУРСИ И ОБАВЕШТЕЊА“ или на писарници Општинске управе општине Горњи Милановац, Таковска број 2, 32300 Горњи Милановац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 4-401-40/2022 од 12.01.2022. године


На основу члана 14. Одлуке о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Миланoвац („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2016) и Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2022. годину („Службени гласник Општине Горњи Милановац“, број 26/2021), Општинска управа општине Горњи Милановац, расписује :

ЈАВНИКОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ

I – ОБИМ СРЕДСТВА КОЈА СЕ РАСПОРЕЂУЈУ КОНКУРСОМ

Јавним конкурсом биће расподељена наменска средства буџета Општине Горњи Милановац у износу од укупно 2.000.000 динара за финансирање посебних програма из области спорта локалним спортским организацијама и то:

 1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 2. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др).

Програми се финансирају под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Горњи Милановац постигну намеравани резултати.

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% од укупне суме средстава буџета општине предвиђених за финансирање програма у области спорта, с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Горњи Милановац морају односити по правилу најмање 15% на активности повезане са спортом деце.

II – ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ могу бити искључиво спортске организације у статусу правног лица које:

 1. су регистроване у складу са Законом;
 2. су уписане у националну евиденцију у складу са Законом;
 3. искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако законом није другачије одређено;
 4. имају седиште на територији општине Горњи Милановац;
 5. су директно одговорне за припрему и извођење програма;
 6. су претходно обављале делатност најмање годину дана;
 7. испуњавају законом прописане услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма и области за коју конкурише,
 8. да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 9. располажу капацитетима за реализацију програма.

III – КАО НЕДОЗВОЉЕНЕ ОДБАЦИЋЕ СЕ ПРИЈАВЕ ПОДНОСИЛАЦА који:

 1. су у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. имају блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и
 3. су у последње две године, правноснажном одлуком, кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

IV – ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА

Подносиоци могу конкурисати за финансирање годишњих програма при чему предлог програма мора да садржи детаљне податке о:

 1. носиоцу програма;
 2. области у којој се остварује програм;
 3. учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 4. циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 5. врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 6. буџету програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном;
 • временском плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна)
 • начин праћења реализације програма и процена резултата.

V – КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА:

Одобриће се они програми који:

 1. доприносе остварењу потреба и интереса грађана у области спорта у општини Горњи Милановац у складу са чланом 2. Одлуке о финасирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Миланoвац,
 2. су од интереса за општину и реализује се на територији општине, осим програма припрема и учешћа на спортским такмичењима;
 3. имају значајан и дуготрајан утицај на развој спорта општине;
 4. чија реализација је планирана у текућој години.

VI– НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА:

Пријава се подноси на обрасцу (ОГМ2) Општинској управи општине Горњи Милановац у три примерка, закључно са 31.01.2022. године, читко попуњена ћириличним писмом (откуцана или одштампана) уз коју се прилаже обавезна документација у једном примерку:

 1. Копија решења АПР о упису спортске организације у регистар, са свим променама.
 2. Извештај о утрошку наменских средстава опредељених спортској организацију у 2021. години.

Изјава да не постоје препреке из става III Конкурса koja je саставни део обрасца за пријаву (ОГМ2), мора бити потписана и оверена печатом, од стране овлашћеног лица.

Пријава са прилозима подноси се у затвореној коверти са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 2022 -НЕ ОТВАРАТИ“, препоручено поштом на адресу Таковска 2, 32300 Горњи Милановац или предајом на писарници Општине.

VII- СТРУЧНА ОЦЕНА ПРОГРАМА И ОДЛУЧИВАЊЕ

Одлуку о одобравању програма доноси Председник општине, на основу достављеног писаног и образложеног предлога посебне Комисије, која врши стручни преглед и оцену поднетих програма.

На званичној интернет страници општине Горњи Милановац објављује се:

 • извештај о поднетим предлозима посебних програма са траженим износом средстава;
 • извештај о поднетим предлозима посебних програма са износом одобрених средстава;
 • годишњи извештај о реализовању свих одобрених програма.

Са носиоцем одобреног програма, Председник општине закључује уговор о финансирању, чији саставни део чине одобрени програм и финансијски план носиоца.

Носилац програма коме за реализацију буду одобрена мања средства од тражених, обавезан је да, најкасније у року од 8 дана од позива, усклади програм и план са висином додељених средстава и достави их Општинској управи, у противном ће се сматрати да је одустао од закључења уговора.

Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

Непотпуни предлози програма се не враћају подносиоцу програма.

VIII- ПОТРЕБНИ ОБРАСЦИ могу се преузети почев од 14.01.2022. године на званичној интернет презентацији Општине Горњи Милановац (www.gornjimilanovac.rs), у секцији „КОНКУРСИ И ОБАВЕШТЕЊА“ или на писарници Општинске управе општине Горњи Милановац, Таковска број 2, 32300 Горњи Милановац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број : 4-401-41/2022 од 14. 01. 2022. године

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.