Društvo Grad

УРЕДНО ГРЕЈАЊЕ И ДАЉЕ РАЗВИЈАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ДАНКО ЋАЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАК”, О ОВОГОДИШЊИМ ПЛАНОВИМА

У последњој деценији ЈКП за грејање “Чачак” је знатно променило начин пословања, а изграђена постројења обезбеђују основну делатност и имају изузетно висок степен корисности, раде потпуно аутоматски са применама мера енергетске ефикасности и заштите животне средине, што је довело до великог смањења утрошка примарног горива. У претходном периоду ово предузеће је у потпуности остварило основну функцију грејања града, упркос дугогодишњим отежаним условима пословања, наглашава директор Данко Ћаловић, напомињући да пословање ЈКП за грејање “Чачак” уређује више законских прописа, уредби и смерница, чији је циљ уредно снабдевање купаца топлотном енергијом, развијање комуналне инфраструктуре и обезбеђивање заштите животне средине.

ФИНАНСИЈСКИ СТАБИЛНО ПОСЛОВАЊЕ

У периоду од 2010. до 2016. предузеће је било усмерено ка техничкој и финансијској консолидацији и на дефинисању проблема у актуелном финансијском пословању, а од пре шест година спроводи оштре и свеобухватне мере штедње на свим нивоима, каже на почетку разговора за наш лист директор ЈКП за грејање “Чачак” Данко Ћаловић. 

– У периоду од 2016. до 2023. године остварени су најважнији задаци предузећа, а то су: пружање квалитетне и континуиране услуге грејања крајњим купцима, прилагођавање политике цена тржишним принципима, водећи рачуна о финансијским капацитетима купаца, повећање продуктивности и економичности пословања, уз смањење губитака грејног флуида и енергије, реализација започетих програма и инвестиција, унапређење мера наплате потраживања уз прилагођавање могућностима дужника, унапређење мера заштите животне средине. Основни извори средстава за реализацију ових активности су сопствена средства предузећа, приходи од донација и претприступних фондова Европске уније (пројекти) и средства из буxета Града Чачка – објашњава директор и наглашава да је после спровођења ових мера, предузеће постављено на здраву финансијску основу, да су решени проблеми ликвидности и други проблеми у пословању и да су обезбеђени услови за даље нормално функционисање у тржишним условима, као и квалитетно и континуирано пружање услуге грејања.

Чачанско предузеће за грејање је у протеклом периоду пословало финансијски стабилно. Из редовног прилива и кредитног задужења измиривало је текуће и обавезе по плану отплате кредита.

– Због рестриктивне политике наплате својих потраживања, коју спроводи “Србијагас” од 2017. године, наше предузеће је предузело мере кредитног задужења да би омогућило сигурно снабдевање гасом, стабилно функционисање предузећа и пружање услуга грејања, као и да би спречило блокаду текућег рачуна. Ова мера је омогућила анулирање камата према предузећу “Србијагас” у односу на трошкове камата по основу кредитног задужења код пословних банака. На основу овога, измириване су обавезе према “Србијагасу” у валутном року до 15. у месецу за претходни месец, а наплатом од корисника услуга грејања предузеће ће измиривати обавезе према кредитном задужењу банке – објашњаваЋаловић, додајући да су захваљујући предузетим мерама претходне обавезе на име неплаћених камата према “Србијагасу” измирене и на крају године ово предузеће није имало обавезе по основу камата.

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања су у овом периоду смањени захваљујући кредитном задужењу за улагања у инвестиције за изградњу и реконструкцију топловода, које је реализовано 2014. године од Немачке банке за обнову и развој. На основу тога, предузеће има обавезе отплате дугорочног кредита до краја 2023. године, подсећа директор.

Према његовим речима, наплата корисника услуга грејања је нешто мања, али на задовољавајућем нивоу. Ипак, како каже, још увек је недовољна да се надокнаде дуговања из претходног периода. Менаxмент предузећа предузима неопходне мере наплате, попут слања обавештења, опомена, поравнања, као и склапања репрограма на одложено плаћање до 12 месеци, а све у циљу да не би дошло до утужења и стварања додатних трошкова корисника услуга грејања. 

– На жалост, услед ратних дејстава и велике енергетске кризе у Европи, дошло је до поремећаја и великих поскупљења на тржишту енергената. Природни гас, који је основни енергент за све топлотне изворе којима газдује ЈКП “Чачак”, већ је поскупео у више наврата, као и електрична енергија, што се одразило и на цену услуге грејања. Јавно предузеће “Србијагас” је најавило још два поскупљења природног гаса до краја године – напомиње Ћаловић.

НАЈВАЖНИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Директор као примарне овогодишње инвестиције наводи реконструкцију дела магистралног топловода на траси нове саобраћајнице (Булевара војводе Путника), измештање цеви из корита Лозничке реке ради изградње моста, а следи и изградња топловода за прикључење нових зграда код Медицине рада, у Светозара Марковића и у Цигларској улици. Завршена је имплементација система праћења и надзора свих топлотних извора којма предузеће газдује и њихово спајање у централни SCADA систем, а у току је анализа уштеда које доноси овај систем и обука кадра.  

Средствима Града и из донације Владе Републике Србије проширен је капацитет нове котларнице код Агрономског факултета са 3МЊ на 6МЊ, односно, уграђен је још један високо ефикасан гасни котао од три мегавата, а  у току је израда планске документације за повезивање овог топлотног извора са топловодом у центру града, чиме ће се створити услови за прикључење у овом делу града на систем даљинског грејања. У старом градском језгру на систем даљинског грејања повезани су објекти нове спортске хале код Прекршајног суда и Уметничке галерије “Надежда Петровић”. Израђени су прикључци за објекат Соколане, односно, будући Музеј кошарке, Историјски архив, Народни музеј и Парохијски дом, за које ће испорука топлотне енергије отпочети након изградње унутрашње инсталације сваког од ових објеката, што се очекује до краја године – каже Ћаловић.

Поред ових активности пажња се посвећује и алтернативним изворима који би у будућности могли смањити зависност од гаса, као основног енергента и тиме допринети сигурности снабдевања топлотном енергијом грађана.  

– Министарство за јавна улагања Владе Републике Србије помогло је у изради пројектног решења за изградњу постројења на дрвну биомасу у кругу Градске топлане, у Кључкој улици, које би могло бити супститут гасу у неком наредном периоду, након доношења нових планских аката. Тренутно се завршава израда студије која ће показати могућност и оправданост изградње топлотних пумпи које би производиле додатну топлотну енергију за систем даљинског грејања, а које би могле користити ресурсе фабрике за пречишћавање отпадних вода, чија је изградња у плану. Да би се једна таква инвестиција могла исплатити у планској документацији биће предвиђен простор за изградњу фотонапонског поља за производњу електричне енергије – објашњава Данко Ћаловић.  

Према речима директора, учестале су и интервенције на крацима система даљинског грејања како би се губици флуида смањили. Предузеће је набавило најбоља средства за третман и кондиционирање воде ради заштите свих топловода у граду и продужетка века трајања и већ су приметни резултати – губици грејног флуида су сведени на минимум, каже наш саговорник.

Н. Р.

КОТЛАРНИЦА НА ГАС И У МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНОЈ ШКОЛИ

  – Школа на градском подручју, која користи мазут, а која је предвиђена за конверзију са мазута на гас у овој години је Машинско-саобраћајна. У прошлој години извршена је препарцелација и обезбеђена је парцела за изградњу нове котларнице на гас, израђен је пројекат котларнице и пројекат мерно-регулационе станице, па је Град Чачак конкурисао за средства из “Зеленог фонда” за суфинансирање пројеката за модернизацију грејања, управо за котларницу у овој средњој школи – рекао је Ћаловић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.