Selo

UDRUŽENJE „SECPA“ PREDSTAVILO SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM OD HEMIJSKIH PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA

ADEKVATNO ODLAGANJE AMBALAŽE U SLUŽBI OČUVANJA PRIRODE I ZDRAVLJA LJUDI!
Predstavnici udruženja SECPA su ove sedmice predstavili u Čačku sistem upravljanja ambalažnim otpadom od hemijskih sredstava za zaštitu bilja, koji, inače, u svim regionima Srbije predstavlja veliku pretnju za zdravlje ljudi i životnu sredinu, jer se uglavnom odlaže na nekontrolisan i neadekvatan način.

Ambalažni i otpad od poljoprivredne mehanizacije u srpskim selima vrlo često završava na divljim deponijama i predstavlja potencijalnu opasnost za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Uviđajući da ovakva praksa postaje sve prisutnija, i sami žitelji sela vrlo često intervenišu kod nadležnih inspekcijskih službi, kako bi se suzbilo nesavesno odlaganje ambalaže od hemijskih preparata za zaštitu bilja, zatim od semena i veštačkih đubriva. Čak i u slučajevima kada poljoprivrednici ovakav otpad odvoze do najbližih kontejnera, on i dalje predstavlja potencijalnog zagađivača. Ovakvi primeri su, poslednjih godina, sve češće pod lupom javnosti, što je i iniciralo pokretanje brojnih projekata, najpre na području Vojvodine, čiji je cilj prikupljanje i reciklaža ove vrste otpada, koja je karakteristična za seoska područja.

Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u postizanju većih prinosa i poboljšanju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Najznačajniji cilj u procesu njihove proizvodnje je bezbednost ljudi i okoline. Proizvođači sredstava za zaštitu bilja sprovode brojna istraživanja na osnovu kojih određuju uslove za bezbednu upotrebu njihovih proizvoda (za korisnike sredstva, potrošače poljoprivrednih prozivoda i za životnu sredinu), što podrazumeva i zbrinjavanje ambalažnog otpada. Udruženje SECPA, zajedno sa svojim članicama, intenzivno sarađuje sa državnim regulatornim telima i korisnicima sredstava za zaštitu bilja, kako bi obezbedilo efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada.

– Naše udruženje okuplja proizvođače sredstava za zaštitu bilja – renomirane svetske kompanije, koje uspostavljaju sistem upravljanja ambalažom od hemijskih preparata korišćenih u poljoprivredi. Naša zakonska regulativa u ovoj oblasti je realativno usklađena sa evropskom i daje solidan koncept, ali je njena implementacija prilično loša. Naše udruženje radi u ovoj specifičnoj oblasti upravljanja ambalažnim otpadom i to na uspostavljanju sistema njegovog zbrinjavanja. Sistem je uspostavljen još 2012. godine za sakupljanje ambalažnog otpada od velikih agro-kompanija, a od 2014, akcije smo pokrenuli u regionima Srbije, u kojima postoji intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Reč je o sakupljanju ovakvog otpada od malih poljoprivrednih proizvođača – rekla je Katarina Krinulović iz udruženja SECPA, posebno ističući da se njihov plan bazira na proširivanju obuhvata prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja u svim regionima Srbije.

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i definisanjem nacionalnih ciljeva u ovoj oblasti, svi proizvođači sredstava za zaštitu bilja su u obavezi da obezbede adekvatno zbrinjavanje ambalažnog otpada. Za sakupljanje, transport, skladištenje i uništavanje ovakve vrste otpada moraju biti zaduženi ovlašćeni operateri, koji ovoj problematici pristupaju stručno. Kamioni sa odgovarajućim dozvolama se kreću po unapred dogovorenoj maršruti i na određenim lokacijama, u preciziranim terminima, preuzimaju ambalažni otpad od poljoprivrednika. Operateri se dalje staraju o adekvatnom zbrinjavanju otpada – transortuju ga i nakon adekvatnog tretmana skladište, da bi na kraju čitavog procesa bio spaljen u kontrolisanim uslovima.

– Sve troškove prikupljanja, odvoženja, skladištenja, kao i uništavanja ambalažnog otpada pokrivaju kompanije koje su proizvođači ili uvoznici sredstava za zaštitu bilja, tako da su poljoprivrednici pošteđeni od bilo kakvih troškova na tom planu. Najvažnije je da poljoprivrednici ambalažu, odmah nakon pražnjenja, isperu tri puta, uskladište je na sigurnom mestu u providnoj plastičnoj kesi i predaju operateru prema unapred definisanom rasporedu, radi krajnjeg zbrinjavanja ovog otpada – rekla je predstavnica udruženja SECPA.

Prof. dr Svetomir Stamenković, predsednik Saveta za poljoprivredu, ističe da je potrošnja pesticida u proteklih deset godina na području Srbije zabeležila značajan rast, što je uslovilo i potrebu da se konačno krene u razrešavanje problema odlaganja ambalažnog otpada od hemijskih preparata za zaštitu bilja.

– Ova ambalaža je veoma opasna za ljude, prtice, domaće životinje, a naravno i za pčele. Model odlaganja ovakvih vrsta otpada, koji nudi udruženje SECPA, nije primenljiv za ambalažu svih hemijskih preparata koji se koriste u našoj poljoprivredi. Pred nama je zadatak da o odlaganju ambalažnog otpada razgovaramo i sa drugim udruženjima, koja obuhvataju ostale proizvođače hemijskih preparata za zaštitu bilja, prisutne na našem tržištu, kako bismo u potpunosti razrešili ovaj problem – rekao je prof. dr Stamenković.

Ostatak teksta pročitajte u sutrašnjem broju „Čačanskog glasa“!
V. S.

Оставите одговор